Privacy Policy

Η ιστοσελίδα green360.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Advidea E.E. εφεξής καλούμενη η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους που αφορούν τη χρήση της και τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεχτικά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους χρήσης και συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πληροφορίες και Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτού. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Τα λογότυπα, τα εικονίδια, το design και τα διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα green360.gr αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα green360.gr για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα

Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν την green360.gr χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους. Ζητείται από τους επισκέπτες να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά emails.
Με την αποστολή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα στη χρήση τους από την green360.gr με σκοπό την επικοινωνία για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα.
Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την green360.gr. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: α. Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας των πληροφοριών β. Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παράδοσης από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. γ. Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (π.χ. ν.2472/1997) τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.
Οι χρήστες διατηρούν πρόσβαση στα δεδομένα και έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουν και να προχωρήσουν σε διαγραφή τους. Τα δεδομένα διατηρούνται στην green360.gr μόνο για όσο χρόνο οι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί του. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάσσουν το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους ούτε να παραχωρούν τη χρήση των στοιχείων αυτών σε τρίτους. Συνίσταται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η green360.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.
Οι χρήστες θα πρέπει να είσαι σίγουροι ότι τα στοιχεία που δίνουν στην green360.gr είναι απολύτως ορθά. Ως εκ τούτου, η green360.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο χρήστης θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία δεν παραδίδεται στο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν τη πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Η πολιτική ενδέχεται να αλλάζει περιοδικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές στην green360.gr διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν.2251/1994). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες και παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά email. Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται online στην εταιρεία μας, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους χρήστες είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Η green360.gr δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.
Οι διαδικασίες που ακολουθεί η green360.gr προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Επίσης πιστοποιούν ότι στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στην green360.gr είναι ασφαλής λόγω της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση (128bit) των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Πολιτική Επιστροφών

1. Ο καταναλωτής οφείλει να δηλώσει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με το προϊόν του παρέλαβε (ελαττωματικό, χτυπημένο κτλ) το πολύ εντός 24 ωρών από την παραλαβή. Ο καταναλωτής σε αυτήν την περίπτωση έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) και να ζητήσει την αντικατάστασή του. Εφόσον το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό, το κόστος της μεταφοράς του ελαττωματικού προϊόντος από τον πελάτη στην green360.gr καθώς και της αποστολής νέου προϊόντος βαρύνει την green360.gr. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχθεί ελαττωματικό τότε τα κόστη μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επιλέξει προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το προϊόν που επιστράφηκε.

  • Προϊόντα που συναρμολογούνται και αποτελούν σύνθεση διαφορετικών εξαρτημάτων δεν είναι ελαττωματικά όταν κάποιο/κάποια εξαρτήματα λείπουν από την συσκευασία ή όταν κάποιο/κάποια εξαρτήματα είναι ελαττωματικά. Σε αυτήν την περίπτωση η green360.gr οφείλει να ενημερώσει τον παραγωγό/προμηθευτή για την έλλειψη/το ελάττωμα και να αποστείλει τα εξαρτήματα που λείπουν στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση αμέσως μόλις τα παραλάβει από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Σημείωση:

  • Δεν πρέπει να καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)

2. Λάθος Προϊόν Σε περίπτωση που η green360.gr έχει αποστείλει λάθος προϊόν ή η εταιρεία ταχυμεταφοράς έχει παραδώσει λάθος προϊόν στον καταναλωτή τότε ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει το λάθος προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφει το παραστατικό πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) και η green360.gr να αποστείλει το σωστό προϊόν που έχει καταχωρηθεί στην παραγγελία. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση την green360.gr.
Σημείωση:

  • Δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)

3. Επιστροφή Δώρου Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παραλάβει το προϊόν ως δώρο και επιθυμεί την αλλαγή του τότε πρέπει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210-8250408 για να κανονιστούν οι λεπτομέρειες αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων και ο καταναλωτής οφείλει να παραγγείλει νέο προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν επιστρέφονται δώρα που είναι σε προσφορά. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον καταναλωτή.
Σημείωση: Δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί η συσκευασία του προϊόντος

4. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει παραλάβει το προϊόν και επιθυμεί την αλλαγή του για τον οποιοδήποτε λόγο τότε πρέπει εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 210 8250408 για να κανονιστούν οι λεπτομέρειες αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων και ο καταναλωτής οφείλει να παραγγείλει νέο προϊόν ή προϊόντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Δεν επιστρέφονται προϊόντα που είναι σε προσφορά, προϊόντα με σήμανση “Κατόπιν Παραγγελίας” που δεν είναι διαθέσιμα και παραγγέλνονται για τη συγκεκριμένη παραγγελία καθώς και συναρμολογούμενα προϊόντα μετά τη συναρμολόγησή τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τον καταναλωτή βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον καταναλωτή.

Σημαντικές Σημειώσεις για να γίνει αποδεκτή μια επιστροφή:

  • Δεν πρέπει να καταστραφεί η συσκευασία του προϊόντος
  • Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)

Ακύρωση παραγγελιών

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει με την green360.gr, καλώντας στο 210-8250408 ή με αποστολή email στο sales@green360.gr. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας τους θα ενημερωθεί για τις επιλογές που έχει.